Nasze przedszkole

Przedszkole Nr 47 położone jest na skraju Lasu Łagiewnickiego
u zbiegu ulic Deczyńskiego i Warszawskiej
(dojazd: tramwaj nr 3, autobus linii 57, 81, 87).
Nasze 4 oddziałowe przedszkole mieści się w wolno stojącym budynku, otoczonym dużym ogrodem o bogatej roślinności.
Dysponujemy:
 • Estetycznie urządzonymi salami przedszkolnymi.
 • Dużym placem zabaw wyposażonym w nowoczesny sprzęt
 • Wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.
 • Różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.
 • Warto przeczytać
 • W tym działamy
 • Zajęcia dodatkowe
 • Nasza galeria prac
 • .
 • .
 • Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego Nr 47 w Łodzi

   

  MISJA PRZEDSZKOLA

  Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde dziecko w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, a także inspiracji do działania. Pozwalamy dzieciom inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania.

   

  WIZJA PRZEDSZKOLA

  Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.  Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

  Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości podjęcia nauki w szkole podstawowej.

   

  ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

  Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne.

  W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów Rada Pedagogiczna podejmuje działania w zakresie: wychowania, edukacji, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomione procedury oceniania i nagradzania.

  Pomieszczenia przedszkolne wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych a  place zabaw pozwalają rozwijać sprawność fizyczną naszych wychowanków.

   

  ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

  Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada gotowość w zależności od wyników psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwoju zainteresowań i talentów dzieci.

   

  WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

  Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród takiego współdziałania są m.in. uroczystości: Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty oraz zajęcia otwarte dla rodziców. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują o sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

  Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolami a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

  Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka odpadów.

   

  TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

  • Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę
  • Placówkę posiadła swój kalendarz imprez i wydarzeń: załącznik-plan nadzoru pedagogicznego
  • Przedszkole promuje swoją działalność poprzez stronę internetową placówkę.

   

   

  METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

  Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

  Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

  Metody czynne:

  – metoda samodzielnych doświadczeń

  – metoda kierowania własną działalnością dziecka

  – metoda zadań stawianych dzieciom

  – metoda ćwiczeń utrwalających

   

  Metody oglądowe:

  – obserwacja i pokaz

  –  osobisty przykład nauczyciela

  – udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne)

   

  Metody słowne:

  – rozmowy, opowiadania, zagadki

  – objaśnienia i instrucje

  – sposoby społecznego porozumiewania się

  – metody żywego słowa

   

  Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

  – twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów

  – metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne

  – metdę Dobrego Startu M. Bogdanowicz

  – metodę Klanzy

  – metodę nauczania matematyki wg. E. Gruszyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej

  – metody aktywizujące

  – aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss

  – techniki twórczego myślenia

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent przedszkola:

  • Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
  • Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze
  • Potrafi współdziałać w zespole
  • Jest zainteresowany nauką i literaturą
  • Jest samodzielny
  • Jest aktywny w podejmowaniu działań
  • Lubi działania twórcze
  • Jest wrażliwy estetycznie
  • Akceptuje zdrowy styl życia
  • Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym
  • Cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
  • Czuje się Polakiem i Europejczykiem
Reklamy